Säännöt

 

Alkuperäiset säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 23.1.2006 ja muutokset näihin yhdistyksen kokouksissa 25.4.2006, 24.4.2010. sekä 22.3.2017.

YLEISET SÄÄNNÖT

§ 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas. Siitä voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä myös nimeä Humanitas. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

§ 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on (1) valvoa Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden opiskeluun liittyvien etujen toteutumista (2) edistää Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyötä (3) pitää yllä tiedonkulkua yliopiston hallinnollisten elinten, opiskelijoiden ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan välillä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden etujen toteutumista koskevissa kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys (1) järjestää keskustelu- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja harjoittaa monimuotoista tiedotustoimintaa (2) tekee ehdotuksen opiskelijaedustajista humanistisen tiedekunnan hallinnollisiin elimiin ja näihin rinnastuviin työryhmiin ja toimikuntiin (3) tekee aloitteita sekä esityksiä oppiaineille, laitoksille, tiedekunnalle ja muille yliopiston hallinnollisille elimille sekä muille humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden kannalta keskeisille organisaatioille (4) voi tarvittaessa ryhtyä muuhunkin samankaltaiseen, tarkoitustaan toteuttavaan toimintaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi (1) järjestää asianmukaisella luvalla huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä (2) ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia (3) kerätä jäsenmaksuja (4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

§ 3 Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

§ 4 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja ja vähintään neljä (4) sekä korkeintaan kahdeksan (8) muuta varsinaista hallituksen jäsentä ja 2-3 varajäsentä. Hallitukseen pyritään valitsemaan vähintään yksi jäsen Kieli- ja käännöstieteiden laitokselta ja vähintään yksi jäsen Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen jäsenet valitsevat järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan kullekin hallituksen jäsenelle hallitustehtävän – ottamatta lukuun syyskokouksessa valittua puheenjohtajan ja taloudenhoitajan tehtävää. Tässä kokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedotusvastaava, projektivastaava, koulutuspoliittiset vastaavat sekä muut tarpeelliset vastaavat. Järjestäytymiskokous on järjestettävä tammikuun aikana.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on lähetettävä kutsu humanistisen tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajille kerran lukukaudessa keskustelutilaisuuteen, johon myös hallitus osallistuu. Hallituksen on järjestettävä samanlainen tapaaminen aina tarpeen näin vaatiessa.

Hallituksen kokouksessa on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus kaikilla Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla.

§ 5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi (2) yhdessä.

§ 6 Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

JÄSENYYS

§ 7 Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan piirissä toimiva rekisteröity yhdistys. Voidakseen tulla hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, jäseneksi haluavan on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle aikomuksestaan liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään neljän viidesosan (4/5) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään.

§ 8 Kannatusjäsen ja kunniajäsen

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen kannatusjäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään.

Kannatusjäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi hallituksen kokous voi yksimielisellä päätöksellään kutsua henkilön, jolle yhdistys haluaa osoittaa tunnustusta yhdistyksen tarkoituksen hyväksi suoritetusta toiminnasta. Kunniajäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

§ 9 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai ei enää täytä Suomen laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Päätös jäsenen erottamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Erottaminen tulee yhdistyksen kokouksen päätökseksi, mikäli kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltaa erottamista. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen peruste.

§ 10 Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.

PÄÄTÖKSENTEKO

§ 11 Päätösvalta

Yhdistyksen sitovinta päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen jokainen varsinainen jäsen valitsee yhden (1) edustajan ja hänelle yhden (1) varaedustajan yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja istuvan hallituksen puheenjohtajalla on yksi (1) ääni.

§ 12 Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsu

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen, yhdistyksen sähköpostilistalla sekä yhdistyksen internet-sivuilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka ja kokousaika.

Kokouskutsussa on mainittava myös yhdistyslain §:ssä 23 määrätyistä asioista, mikäli niistä halutaan tehdä päätöksiä.

§ 13 Päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaisesti.

§ 14 Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa

1. avataan kokous

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. päätetään kokous.

§ 15 Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous järjestetään vuosittain loka-marraskuussa. Syyskokouksessa

1. avataan kokous

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. käsitellään taloudenhoitajan esittelemä taloudellinen tilannekatsaus

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja muut jäsenet

8. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. päätetään kokous.

Hallitus muodostetaan syyskokouksessa seuraavaa periaatetta noudattaen:

1.     Ensimmäiseksi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Valinta suoritetaan tässä järjestyksessä.

2.     Toiseksi valitaan hallituksen muut jäsenet, humanistisen tiedekunnan kummankin laitoksen opiskelijoiden piiristä yhteensä vähintään neljä (4) ja korkeintaan kahdeksan (8) jäsentä.

3.     Kolmanneksi valitaan kokouksen esittämä määrä varajäseniä hallitukseen,kuitenkin vähintään kaksi (2) ja enintään kolme (3). Varajäsen toimii hallituksen täysivaltaisena jäsenenä, mikäli varsinainen hallituksen jäsen on estynyt täyttämään hallitustehtäväänsä.

§ 16 Ylimääräinen kokous

Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle omasta päätöksestään. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle siten, että se voidaan järjestää päätösvaltaisena viimeistään 30 päivän kuluttua vaatimuksen vastaanottamisesta. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle myös, kun yhdistyksen kokous niin päättää. Yhdistyksen kokousta ei voida kutsua koolle ajalla 1.6. – 31.8.

§ 17 Kokousjärjestys

Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni (vaikka hän ei olisi äänivaltainen), vaaleissa kuitenkin arpa.

Henkilövaaleissa käytetään enemmistövaalitapaa.

Päätös, joka koskee yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavaa omaisuutta, on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.

Yhdistyksen kokouksessa kaikilla humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus.

§ 18 Pöydällepano

Samaa asiaa ei voida panna pöydälle kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.

MUITA SÄÄNNÖKSIÄ

§ 19 Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä asioista.

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä hallituksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ohjesäännön muutokset hyväksyneen hallituksen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty.

§ 20 Yhdistyksen tunnukset ja huomionosoitukset

Yhdistyksen tunnuksina käytetään lippua, nauhoja ja merkkejä. Yhdistyksen huomionosoituksina ovat kultainen ansiomerkki ja hopeinen hallitusmerkki. Kultaisia ansiomerkkejä voidaan jakaa vuosittain kaksi (2). Yhdistyksen kokous päättää tunnustuksista ja huomionosoitusten jakamisesta yksinkertaisella enemmistöllä. Huomionosoituksen voi saada henkilö tai yhteisö, joka on toiminnallaan yhdistyksessä edistänyt yhdistyksen tavoitteita ja päämääriä. Ansiomerkkiä ei voi saada istuvan hallituksen jäsen.

Yhdistyksen tunnuksista ja huomionosoituksista säädetään tarkemmin ohjesäännöllä tunnustuksista ja huomionosoituksista.

YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN

§ 21 Purkautuminen ja lakkauttaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

§ 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas. Siitä voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä myös nimeä Humanitas. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
§ 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on (1) valvoa Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden opiskeluun liittyvien etujen toteutumista (2) edistää Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyötä (3) pitää yllä tiedonkulkua yliopiston hallinnollisten elinten, opiskelijoiden ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan välillä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden etujen toteutumista koskevissa kysymyksissä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys (1) järjestää keskustelu- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja harjoittaa monimuotoista tiedotustoimintaa (2) tekee ehdotuksen opiskelijaedustajista humanistisen tiedekunnan hallinnollisiin elimiin ja näihin rinnastuviin työryhmiin ja toimikuntiin (3) tekee aloitteita sekä esityksiä oppiaineille, laitoksille, tiedekunnalle ja muille yliopiston hallinnollisille elimille sekä muille humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden kannalta keskeisille organisaatioille (4) voi tarvittaessa ryhtyä muuhunkin samankaltaiseen, tarkoitustaan toteuttavaan toimintaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi (1) järjestää asianmukaisella luvalla huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä (2) ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia (3) kerätä jäsenmaksuja (4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
§ 3 Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
§ 4 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja ja vähintään neljä (4) sekä korkeintaan kahdeksan (8) muuta varsinaista hallituksen jäsentä ja vähintään neljä (4) sekä korkeintaan kahdeksan (8) henkilökohtaista varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen jäsenet valitsevat järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan kullekin hallituksen jäsenelle hallitustehtävän – ottamatta lukuun syyskokouksessa valittua puheenjohtajan ja taloudenhoitajan tehtävää. Tässä kokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedotusvastaava, projektivastaava, koulutuspoliittiset vastaavat sekä muut tarpeelliset vastaavat. Järjestäytymiskokous on järjestettävä tammikuun aikana
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on lähetettävä kutsu humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenille ja humanistisen tiedekunnan laitosneuvostojen opiskelijajäsenille kerran lukukaudessa keskustelutilaisuuteen, johon myös hallitus osallistuu. Hallituksen on kutsuttava samanlainen kokous koolle aina tarpeen näin vaatiessa.
Hallituksen kokouksessa on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus kaikilla Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla.
§ 5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi (2) yhdessä.
§ 6 Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
JÄSENYYS
§ 7 Varsinainen jäsen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan piirissä toimiva rekisteröity yhdistys. Voidakseen tulla hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, jäseneksi haluavan on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle aikomuksestaan liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään neljän viidesosan (4/5) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään.
§ 8 Kannatusjäsen ja kunniajäsen
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen kannatusjäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään. Kannatusjäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kunniajäseneksi hallituksen kokous voi yksimielisellä päätöksellään kutsua henkilön, jolle yhdistys haluaa osoittaa tunnustusta yhdistyksen tarkoituksen hyväksi suoritetusta toiminnasta. Kunniajäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
§ 9 Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai ei enää täytä Suomen laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Päätös jäsenen erottamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Erottaminen tulee yhdistyksen kokouksen päätökseksi, mikäli kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö annetuista äänistä erottamista puoltaa. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen peruste.
§ 10 Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.
PÄÄTÖKSENTEKO
§ 11 Päätösvalta
Yhdistyksen sitovinta päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen jokainen varsinainen jäsen valitsee yhden (1) edustajan ja hänelle yhden (1) varaedustajan yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja istuvan hallituksen puheenjohtajalla on yksi (1) ääni.
§ 12 Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsu
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen, yhdistyksen henkilöjäsenien sähköpostilistalla sekä yhdistyksen internet-sivuilla tai Turun ylioppilaslehden infopalstalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka ja kokousaika. Kokouskutsussa on mainittava myös yhdistyslain §:ssä 23 määrätyistä asioista, mikäli niistä halutaan tehdä päätöksiä.
§ 13 Päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaisesti.
§ 14 Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. päätetään kokous.
§ 15 Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous järjestetään vuosittain loka-marraskuussa. Syyskokouksessa
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. käsitellään taloudenhoitajan esittelemä taloudellinen tilannekatsaus
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja muut jäsenet
8. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. päätetään kokous.
Hallitus muodostetaan syyskokouksessa seuraavaa periaatetta noudattaen:
1. Ensimmäiseksi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Valinta suoritetaan tässä järjestyksessä.
2. Toiseksi valitaan hallituksen muut jäsenet, humanistisen tiedekunnan kummankin laitoksen jäsenyhdistysten piiristä neljä (4), yhteensä kahdeksan (8) jäsentä.
3. Kolmanneksi valitaan kullekin hallituksen jäsenelle varajäsen saman laitoksen jäsenyhdistysten piiristä. Varajäsen toimii hallituksen täysivaltaisena jäsenenä, mikäli varsinainen hallituksen jäsen on estynyt täyttämään hallitustehtäväänsä.
§ 16 Ylimääräinen kokous
Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle omasta päätöksestään. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle siten, että se voidaan järjestää päätösvaltaisena viimeistään 30 päivän kuluttua vaatimuksen vastaanottamisesta. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle myös, kun yhdistyksen kokous niin päättää. Yhdistyksen kokousta ei voida kutsua koolle ajalla 1.6. – 31.8.
§ 17 Kokousjärjestys
Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Päätös, joka koskee yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavaa omaisuutta, on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.
Yhdistyksen kokouksessa kaikilla humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus.
§ 18 Pöydällepano
Samaa asiaa ei voida panna pöydälle kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.
YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN
§ 19 Purkautuminen ja lakkauttaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Alkuperäiset säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 23.1.2006 ja muutokset näihin yhdistyksen kokouksessa 25.4.2006 sekä 24.4.2010.SÄÄNNÖT
§ 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas. Siitä voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä myös nimeä Humanitas. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
§ 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on (1) valvoa Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden opiskeluun liittyvien etujen toteutumista (2) edistää Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyötä (3) pitää yllä tiedonkulkua yliopiston hallinnollisten elinten, opiskelijoiden ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan välillä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden etujen toteutumista koskevissa kysymyksissä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys (1) järjestää keskustelu- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja harjoittaa monimuotoista tiedotustoimintaa (2) tekee ehdotuksen opiskelijaedustajista humanistisen tiedekunnan hallinnollisiin elimiin ja näihin rinnastuviin työryhmiin ja toimikuntiin (3) tekee aloitteita sekä esityksiä oppiaineille, laitoksille, tiedekunnalle ja muille yliopiston hallinnollisille elimille sekä muille humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden kannalta keskeisille organisaatioille (4) voi tarvittaessa ryhtyä muuhunkin samankaltaiseen, tarkoitustaan toteuttavaan toimintaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi (1) järjestää asianmukaisella luvalla huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä (2) ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia (3) kerätä jäsenmaksuja (4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
§ 3 Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
§ 4 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja ja vähintään neljä (4) sekä korkeintaan kahdeksan (8) muuta varsinaista hallituksen jäsentä ja vähintään neljä (4) sekä korkeintaan kahdeksan (8) henkilökohtaista varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen jäsenet valitsevat järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan kullekin hallituksen jäsenelle hallitustehtävän – ottamatta lukuun syyskokouksessa valittua puheenjohtajan ja taloudenhoitajan tehtävää. Tässä kokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedotusvastaava, projektivastaava, koulutuspoliittiset vastaavat sekä muut tarpeelliset vastaavat. Järjestäytymiskokous on järjestettävä tammikuun aikana
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on lähetettävä kutsu humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenille ja humanistisen tiedekunnan laitosneuvostojen opiskelijajäsenille kerran lukukaudessa keskustelutilaisuuteen, johon myös hallitus osallistuu. Hallituksen on kutsuttava samanlainen kokous koolle aina tarpeen näin vaatiessa.
Hallituksen kokouksessa on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus kaikilla Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla.
§ 5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi (2) yhdessä.
§ 6 Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
JÄSENYYS
§ 7 Varsinainen jäsen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan piirissä toimiva rekisteröity yhdistys. Voidakseen tulla hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, jäseneksi haluavan on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle aikomuksestaan liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään neljän viidesosan (4/5) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään.
§ 8 Kannatusjäsen ja kunniajäsen
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen kannatusjäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään. Kannatusjäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kunniajäseneksi hallituksen kokous voi yksimielisellä päätöksellään kutsua henkilön, jolle yhdistys haluaa osoittaa tunnustusta yhdistyksen tarkoituksen hyväksi suoritetusta toiminnasta. Kunniajäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
§ 9 Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai ei enää täytä Suomen laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Päätös jäsenen erottamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Erottaminen tulee yhdistyksen kokouksen päätökseksi, mikäli kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö annetuista äänistä erottamista puoltaa. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen peruste.
§ 10 Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.
PÄÄTÖKSENTEKO
§ 11 Päätösvalta
Yhdistyksen sitovinta päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen jokainen varsinainen jäsen valitsee yhden (1) edustajan ja hänelle yhden (1) varaedustajan yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja istuvan hallituksen puheenjohtajalla on yksi (1) ääni.
§ 12 Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsu
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen, yhdistyksen henkilöjäsenien sähköpostilistalla sekä yhdistyksen internet-sivuilla tai Turun ylioppilaslehden infopalstalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka ja kokousaika. Kokouskutsussa on mainittava myös yhdistyslain §:ssä 23 määrätyistä asioista, mikäli niistä halutaan tehdä päätöksiä.
§ 13 Päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaisesti.
§ 14 Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. päätetään kokous.
§ 15 Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous järjestetään vuosittain loka-marraskuussa. Syyskokouksessa
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. käsitellään taloudenhoitajan esittelemä taloudellinen tilannekatsaus
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja muut jäsenet
8. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. päätetään kokous.
Hallitus muodostetaan syyskokouksessa seuraavaa periaatetta noudattaen:
1. Ensimmäiseksi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Valinta suoritetaan tässä järjestyksessä.
2. Toiseksi valitaan hallituksen muut jäsenet, humanistisen tiedekunnan kummankin laitoksen jäsenyhdistysten piiristä neljä (4), yhteensä kahdeksan (8) jäsentä.
3. Kolmanneksi valitaan kullekin hallituksen jäsenelle varajäsen saman laitoksen jäsenyhdistysten piiristä. Varajäsen toimii hallituksen täysivaltaisena jäsenenä, mikäli varsinainen hallituksen jäsen on estynyt täyttämään hallitustehtäväänsä.
§ 16 Ylimääräinen kokous
Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle omasta päätöksestään. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle siten, että se voidaan järjestää päätösvaltaisena viimeistään 30 päivän kuluttua vaatimuksen vastaanottamisesta. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle myös, kun yhdistyksen kokous niin päättää. Yhdistyksen kokousta ei voida kutsua koolle ajalla 1.6. – 31.8.
§ 17 Kokousjärjestys
Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Päätös, joka koskee yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavaa omaisuutta, on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.
Yhdistyksen kokouksessa kaikilla humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus.
§ 18 Pöydällepano
Samaa asiaa ei voida panna pöydälle kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.
YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN
§ 19 Purkautuminen ja lakkauttaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Alkuperäiset säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 23.1.2006 ja muutokset näihin yhdistyksen kokouksessa 25.4.2006 sekä 24.4.2010.SÄÄNNÖT
§ 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas. Siitä voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä myös nimeä Humanitas. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
§ 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on (1) valvoa Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden opiskeluun liittyvien etujen toteutumista (2) edistää Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyötä (3) pitää yllä tiedonkulkua yliopiston hallinnollisten elinten, opiskelijoiden ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan välillä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden etujen toteutumista koskevissa kysymyksissä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys (1) järjestää keskustelu- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja harjoittaa monimuotoista tiedotustoimintaa (2) tekee ehdotuksen opiskelijaedustajista humanistisen tiedekunnan hallinnollisiin elimiin ja näihin rinnastuviin työryhmiin ja toimikuntiin (3) tekee aloitteita sekä esityksiä oppiaineille, laitoksille, tiedekunnalle ja muille yliopiston hallinnollisille elimille sekä muille humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden kannalta keskeisille organisaatioille (4) voi tarvittaessa ryhtyä muuhunkin samankaltaiseen, tarkoitustaan toteuttavaan toimintaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi (1) järjestää asianmukaisella luvalla huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä (2) ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia (3) kerätä jäsenmaksuja (4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
§ 3 Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
§ 4 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja ja vähintään neljä (4) sekä korkeintaan kahdeksan (8) muuta varsinaista hallituksen jäsentä ja vähintään neljä (4) sekä korkeintaan kahdeksan (8) henkilökohtaista varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen jäsenet valitsevat järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan kullekin hallituksen jäsenelle hallitustehtävän – ottamatta lukuun syyskokouksessa valittua puheenjohtajan ja taloudenhoitajan tehtävää. Tässä kokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedotusvastaava, projektivastaava, koulutuspoliittiset vastaavat sekä muut tarpeelliset vastaavat. Järjestäytymiskokous on järjestettävä tammikuun aikana
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on lähetettävä kutsu humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenille ja humanistisen tiedekunnan laitosneuvostojen opiskelijajäsenille kerran lukukaudessa keskustelutilaisuuteen, johon myös hallitus osallistuu. Hallituksen on kutsuttava samanlainen kokous koolle aina tarpeen näin vaatiessa.
Hallituksen kokouksessa on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus kaikilla Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla.
§ 5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi (2) yhdessä.
§ 6 Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
JÄSENYYS
§ 7 Varsinainen jäsen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan piirissä toimiva rekisteröity yhdistys. Voidakseen tulla hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, jäseneksi haluavan on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle aikomuksestaan liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään neljän viidesosan (4/5) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään.
§ 8 Kannatusjäsen ja kunniajäsen
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen kannatusjäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään. Kannatusjäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kunniajäseneksi hallituksen kokous voi yksimielisellä päätöksellään kutsua henkilön, jolle yhdistys haluaa osoittaa tunnustusta yhdistyksen tarkoituksen hyväksi suoritetusta toiminnasta. Kunniajäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
§ 9 Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai ei enää täytä Suomen laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Päätös jäsenen erottamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Erottaminen tulee yhdistyksen kokouksen päätökseksi, mikäli kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö annetuista äänistä erottamista puoltaa. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen peruste.
§ 10 Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.
PÄÄTÖKSENTEKO
§ 11 Päätösvalta
Yhdistyksen sitovinta päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen jokainen varsinainen jäsen valitsee yhden (1) edustajan ja hänelle yhden (1) varaedustajan yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja istuvan hallituksen puheenjohtajalla on yksi (1) ääni.
§ 12 Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsu
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen, yhdistyksen henkilöjäsenien sähköpostilistalla sekä yhdistyksen internet-sivuilla tai Turun ylioppilaslehden infopalstalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka ja kokousaika. Kokouskutsussa on mainittava myös yhdistyslain §:ssä 23 määrätyistä asioista, mikäli niistä halutaan tehdä päätöksiä.
§ 13 Päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaisesti.
§ 14 Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. päätetään kokous.
§ 15 Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous järjestetään vuosittain loka-marraskuussa. Syyskokouksessa
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. käsitellään taloudenhoitajan esittelemä taloudellinen tilannekatsaus
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja muut jäsenet
8. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. päätetään kokous.
Hallitus muodostetaan syyskokouksessa seuraavaa periaatetta noudattaen:
1. Ensimmäiseksi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Valinta suoritetaan tässä järjestyksessä.
2. Toiseksi valitaan hallituksen muut jäsenet, humanistisen tiedekunnan kummankin laitoksen jäsenyhdistysten piiristä neljä (4), yhteensä kahdeksan (8) jäsentä.
3. Kolmanneksi valitaan kullekin hallituksen jäsenelle varajäsen saman laitoksen jäsenyhdistysten piiristä. Varajäsen toimii hallituksen täysivaltaisena jäsenenä, mikäli varsinainen hallituksen jäsen on estynyt täyttämään hallitustehtäväänsä.
§ 16 Ylimääräinen kokous
Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle omasta päätöksestään. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle siten, että se voidaan järjestää päätösvaltaisena viimeistään 30 päivän kuluttua vaatimuksen vastaanottamisesta. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle myös, kun yhdistyksen kokous niin päättää. Yhdistyksen kokousta ei voida kutsua koolle ajalla 1.6. – 31.8.
§ 17 Kokousjärjestys
Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Päätös, joka koskee yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavaa omaisuutta, on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.
Yhdistyksen kokouksessa kaikilla humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus.
§ 18 Pöydällepano
Samaa asiaa ei voida panna pöydälle kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.
YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN
§ 19 Purkautuminen ja lakkauttaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Alkuperäiset säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 23.1.2006 ja muutokset näihin yhdistyksen kokouksessa 25.4.2006 sekä 24.4.2010.§ 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas. Siitä voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä myös nimeä Humanitas. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
§ 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on (1) valvoa Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden opiskeluun liittyvien etujen toteutumista (2) edistää Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyötä (3) pitää yllä tiedonkulkua yliopiston hallinnollisten elinten, opiskelijoiden ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan välillä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden etujen toteutumista koskevissa kysymyksissä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys (1) järjestää keskustelu- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja harjoittaa monimuotoista tiedotustoimintaa (2) tekee ehdotuksen opiskelijaedustajista humanistisen tiedekunnan hallinnollisiin elimiin ja näihin rinnastuviin työryhmiin ja toimikuntiin (3) tekee aloitteita sekä esityksiä oppiaineille, laitoksille, tiedekunnalle ja muille yliopiston hallinnollisille elimille sekä muille humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden kannalta keskeisille organisaatioille (4) voi tarvittaessa ryhtyä muuhunkin samankaltaiseen, tarkoitustaan toteuttavaan toimintaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi (1) järjestää asianmukaisella luvalla huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä (2) ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia (3) kerätä jäsenmaksuja (4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
§ 3 Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
§ 4 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja ja vähintään neljä (4) sekä korkeintaan kahdeksan (8) muuta varsinaista hallituksen jäsentä ja vähintään neljä (4) sekä korkeintaan kahdeksan (8) henkilökohtaista varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen jäsenet valitsevat järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan kullekin hallituksen jäsenelle hallitustehtävän – ottamatta lukuun syyskokouksessa valittua puheenjohtajan ja taloudenhoitajan tehtävää. Tässä kokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedotusvastaava, projektivastaava, koulutuspoliittiset vastaavat sekä muut tarpeelliset vastaavat. Järjestäytymiskokous on järjestettävä tammikuun aikana
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on lähetettävä kutsu humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenille ja humanistisen tiedekunnan laitosneuvostojen opiskelijajäsenille kerran lukukaudessa keskustelutilaisuuteen, johon myös hallitus osallistuu. Hallituksen on kutsuttava samanlainen kokous koolle aina tarpeen näin vaatiessa.
Hallituksen kokouksessa on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus kaikilla Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla.
§ 5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi (2) yhdessä.
§ 6 Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
JÄSENYYS
§ 7 Varsinainen jäsen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan piirissä toimiva rekisteröity yhdistys. Voidakseen tulla hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, jäseneksi haluavan on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle aikomuksestaan liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään neljän viidesosan (4/5) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään.
§ 8 Kannatusjäsen ja kunniajäsen
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen kannatusjäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään. Kannatusjäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kunniajäseneksi hallituksen kokous voi yksimielisellä päätöksellään kutsua henkilön, jolle yhdistys haluaa osoittaa tunnustusta yhdistyksen tarkoituksen hyväksi suoritetusta toiminnasta. Kunniajäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
§ 9 Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai ei enää täytä Suomen laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Päätös jäsenen erottamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Erottaminen tulee yhdistyksen kokouksen päätökseksi, mikäli kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö annetuista äänistä erottamista puoltaa. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen peruste.
§ 10 Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.
PÄÄTÖKSENTEKO
§ 11 Päätösvalta
Yhdistyksen sitovinta päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen jokainen varsinainen jäsen valitsee yhden (1) edustajan ja hänelle yhden (1) varaedustajan yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja istuvan hallituksen puheenjohtajalla on yksi (1) ääni.
§ 12 Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsu
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen, yhdistyksen henkilöjäsenien sähköpostilistalla sekä yhdistyksen internet-sivuilla tai Turun ylioppilaslehden infopalstalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka ja kokousaika. Kokouskutsussa on mainittava myös yhdistyslain §:ssä 23 määrätyistä asioista, mikäli niistä halutaan tehdä päätöksiä.
§ 13 Päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaisesti.
§ 14 Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. päätetään kokous.
§ 15 Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous järjestetään vuosittain loka-marraskuussa. Syyskokouksessa
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. käsitellään taloudenhoitajan esittelemä taloudellinen tilannekatsaus
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja muut jäsenet
8. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. päätetään kokous.
Hallitus muodostetaan syyskokouksessa seuraavaa periaatetta noudattaen:
1. Ensimmäiseksi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Valinta suoritetaan tässä järjestyksessä.
2. Toiseksi valitaan hallituksen muut jäsenet, humanistisen tiedekunnan kummankin laitoksen jäsenyhdistysten piiristä neljä (4), yhteensä kahdeksan (8) jäsentä.
3. Kolmanneksi valitaan kullekin hallituksen jäsenelle varajäsen saman laitoksen jäsenyhdistysten piiristä. Varajäsen toimii hallituksen täysivaltaisena jäsenenä, mikäli varsinainen hallituksen jäsen on estynyt täyttämään hallitustehtäväänsä.
§ 16 Ylimääräinen kokous
Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle omasta päätöksestään. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle siten, että se voidaan järjestää päätösvaltaisena viimeistään 30 päivän kuluttua vaatimuksen vastaanottamisesta. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle myös, kun yhdistyksen kokous niin päättää. Yhdistyksen kokousta ei voida kutsua koolle ajalla 1.6. – 31.8.
§ 17 Kokousjärjestys
Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Päätös, joka koskee yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavaa omaisuutta, on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.
Yhdistyksen kokouksessa kaikilla humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus.
§ 18 Pöydällepano
Samaa asiaa ei voida panna pöydälle kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.
YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN
§ 19 Purkautuminen ja lakkauttaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Alkuperäiset säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 23.1.2006 ja muutokset näihin yhdistyksen kokouksessa 25.4.2006 sekä 24.4.2010YLEISET SÄÄNNÖT
§ 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas. Siitä voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä myös nimeä Humanitas. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
§ 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on (1) valvoa Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden opiskeluun liittyvien etujen toteutumista (2) edistää Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyötä (3) pitää yllä tiedonkulkua yliopiston hallinnollisten elinten, opiskelijoiden ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan välillä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden etujen toteutumista koskevissa kysymyksissä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys (1) järjestää keskustelu- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja harjoittaa monimuotoista tiedotustoimintaa (2) tekee ehdotuksen opiskelijaedustajista humanistisen tiedekunnan hallinnollisiin elimiin ja näihin rinnastuviin työryhmiin ja toimikuntiin (3) tekee aloitteita sekä esityksiä oppiaineille, laitoksille, tiedekunnalle ja muille yliopiston hallinnollisille elimille sekä muille humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden kannalta keskeisille organisaatioille (4) voi tarvittaessa ryhtyä muuhunkin samankaltaiseen, tarkoitustaan toteuttavaan toimintaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi (1) järjestää asianmukaisella luvalla huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä (2) ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia (3) kerätä jäsenmaksuja (4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
§ 3 Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
§ 4 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja ja vähintään neljä (4) sekä korkeintaan kahdeksan (8) muuta varsinaista hallituksen jäsentä ja vähintään neljä (4) sekä korkeintaan kahdeksan (8) henkilökohtaista varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen jäsenet valitsevat järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan kullekin hallituksen jäsenelle hallitustehtävän – ottamatta lukuun syyskokouksessa valittua puheenjohtajan ja taloudenhoitajan tehtävää. Tässä kokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedotusvastaava, projektivastaava, koulutuspoliittiset vastaavat sekä muut tarpeelliset vastaavat. Järjestäytymiskokous on järjestettävä tammikuun aikana
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on lähetettävä kutsu humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenille ja humanistisen tiedekunnan laitosneuvostojen opiskelijajäsenille kerran lukukaudessa keskustelutilaisuuteen, johon myös hallitus osallistuu. Hallituksen on kutsuttava samanlainen kokous koolle aina tarpeen näin vaatiessa.
Hallituksen kokouksessa on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus kaikilla Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla.
§ 5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi (2) yhdessä.
§ 6 Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
JÄSENYYS
§ 7 Varsinainen jäsen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan piirissä toimiva rekisteröity yhdistys. Voidakseen tulla hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, jäseneksi haluavan on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle aikomuksestaan liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään neljän viidesosan (4/5) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään.
§ 8 Kannatusjäsen ja kunniajäsen
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen kannatusjäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään. Kannatusjäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kunniajäseneksi hallituksen kokous voi yksimielisellä päätöksellään kutsua henkilön, jolle yhdistys haluaa osoittaa tunnustusta yhdistyksen tarkoituksen hyväksi suoritetusta toiminnasta. Kunniajäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
§ 9 Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai ei enää täytä Suomen laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Päätös jäsenen erottamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Erottaminen tulee yhdistyksen kokouksen päätökseksi, mikäli kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö annetuista äänistä erottamista puoltaa. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen peruste.
§ 10 Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.
PÄÄTÖKSENTEKO
§ 11 Päätösvalta
Yhdistyksen sitovinta päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen jokainen varsinainen jäsen valitsee yhden (1) edustajan ja hänelle yhden (1) varaedustajan yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja istuvan hallituksen puheenjohtajalla on yksi (1) ääni.
§ 12 Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsu
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen, yhdistyksen henkilöjäsenien sähköpostilistalla sekä yhdistyksen internet-sivuilla tai Turun ylioppilaslehden infopalstalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka ja kokousaika. Kokouskutsussa on mainittava myös yhdistyslain §:ssä 23 määrätyistä asioista, mikäli niistä halutaan tehdä päätöksiä.
§ 13 Päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaisesti.
§ 14 Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. päätetään kokous.
§ 15 Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous järjestetään vuosittain loka-marraskuussa. Syyskokouksessa
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. käsitellään taloudenhoitajan esittelemä taloudellinen tilannekatsaus
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja muut jäsenet
8. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. päätetään kokous.
Hallitus muodostetaan syyskokouksessa seuraavaa periaatetta noudattaen:
1. Ensimmäiseksi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Valinta suoritetaan tässä järjestyksessä.
2. Toiseksi valitaan hallituksen muut jäsenet, humanistisen tiedekunnan kummankin laitoksen jäsenyhdistysten piiristä neljä (4), yhteensä kahdeksan (8) jäsentä.
3. Kolmanneksi valitaan kullekin hallituksen jäsenelle varajäsen saman laitoksen jäsenyhdistysten piiristä. Varajäsen toimii hallituksen täysivaltaisena jäsenenä, mikäli varsinainen hallituksen jäsen on estynyt täyttämään hallitustehtäväänsä.
§ 16 Ylimääräinen kokous
Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle omasta päätöksestään. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle siten, että se voidaan järjestää päätösvaltaisena viimeistään 30 päivän kuluttua vaatimuksen vastaanottamisesta. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle myös, kun yhdistyksen kokous niin päättää. Yhdistyksen kokousta ei voida kutsua koolle ajalla 1.6. – 31.8.
§ 17 Kokousjärjestys
Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Päätös, joka koskee yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavaa omaisuutta, on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.
Yhdistyksen kokouksessa kaikilla humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus.
§ 18 Pöydällepano
Samaa asiaa ei voida panna pöydälle kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.
YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN
§ 19 Purkautuminen ja lakkauttaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Alkuperäiset säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 23.1.2006 ja muutokset näihin yhdistyksen kokouksessa 25.4.2006 sekä 24.4.2010.